اطلاعیه 7 - اعلام حمایت علمی دانشگاه مازندران
1397/04/20

دانشگاه مازندران به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست ، و جناب آقای دکتر حبیب اله نادری ، دکتر مهدی خبازی کناری معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و دکتر مجید غفاری اعضای  هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران به عنوان عضو کمیته علمی در این همایش همکاری می نمایند.